lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Exercise Level 3 in unit 2

Identify the level of each word in these sentences:
táp veì láxty kRenseè wàxy nagcÌ hemÌsi gwnèy xOàjy sàly.

Solution

táp1 veì2a láxty2 kRenseè3a wàxy3 nagcÌ4 hemÌsi4 gwnèy5 xOàjy6 sàly7.