lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Exercise Two 3 in unit 2

Identify the objects of each main predicate:
táp veì láxty kRenseè wàxy nagcÌ hemÌsi gwnèy xOàjy sàly.

Solution

táp {veì} {láxty kRenseè wàxy nagcÌ hemÌsi gwnèy xOàjy sàly}.