lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Multilingual basis for the Lemizh dictionary

 (281 lemmata)

aràc.

amelà.

àd.

àb.

àbc.

àk.

àtx.

àpq.

àc.

àv.

àx.

axileàs.

àhp.

àhw.

àsk.

àst.

àqsk.

àf.

eàfs.

elefà.

emblà.

edmàjd.

etxàt.

epikuràs.

esfàs.

eqinà.

ylàs.

ytàs.

yphà.

yzàj.

iakopàk.

iotà.

ilf‑kà.

itràh.

ihkà.

oàs.

oRwxàf.

oranutnà.

omàj.

otelàt.

Oàs.

udreà.

usrà.

Udreà.

là.

làgc.

làbv.

làj.

làjg.

làw.

làxt.

làxw.

làq.

lemàc.

liwà.

lorenzà.

lusà.

Rà.

Ràdj.

Ràbv.

Ràks.

Ràj.

Ràjg.

Ràc.

Ràw.

rà.

ràt.

ràj.

ràjd.

ràc.

ràzg.

ràwb.

ràxp.

ràht.

romàj.

romeàc.

roderigàc.

nà.

narRàdj.

nàt.

nàt.

natlà.

napolà.

nàj.

nàzd.

nàwb.

nàh.

nàs.

nenà.

nexwaklàj.

ninàj.

niftnàj.

mà.

malàc.

màc.

màs.

melàs.

memà.

mesà.

mlà.

mlàv.

mràj.

gà.

gàjd.

gomàs.

glàst.

gmà.

gcà.

gcrà.

gwà.

gwàt.

gwàq.

gwrà.

gwràd.

gwràjd.

dà.

dà.

dàpq.

dàv.

dàxt.

dàh.

dasfàk.

desdemonà.

dràp.

dràph.

dràj.

dràw.

droà.

droU‑wràdj.

dnà.

dmà.

dmàt.

dmàj.

djàt.

djeipysràd.

djingmesrà.

djistnàt.

dwà.

dwàc.

dwàw.

dwnàt.

bà.

bablà.

botmàb.

bunà.

bucmà.

blà.

blàp.

bvà.

bvmàp.

kà.

kardà.

kamlà.

kamlàj.

kamlàc.

kàt.

kapulàt.

kàcx.

kàx.

klàj.

kRensà.

kràd.

kràt.

kràj.

kmà.

ksrà.

ksmàs.

kfràc.

tà.

tamgà.

tàcd.

telmà.

telmàx.

trà.

tràd.

tmà.

txà.

pàt.

pàp.

pàf.

potmàs.

prà.

pràk.

pràt.

pràj.

pnà.

pnàb.

pslà.

psràb.

pqàb.

pqxrà.

jàt.

jàx.

jàs.

jirx‑àf.

jUrx‑ilfkà.

jnà.

jsrà.

càwb.

crà.

cnà.

cnàk.

cmàbv.

zaraqàht.

znàg.

zmàw.

zmyw‑xalà.

zdàs.

zvrà.

vàsk.

vnà.

vnàt.

wàgw.

wàcg.

wàcz.

wemàbv.

wrà.

wràdj.

wràj.

wnàd.

wzràf.

xalà.

xàps.

xàps.

xàc.

xàxs.

xàsk.

xàf.

xrà.

xràtx.

xnà.

xnàt.

xnrà.

xmàj.

xmàs.

xmlàg.

xtà.

xpàj.

xwàx.

xsrà.

xfàft.

habà.

hemàs.

hinà.

hlà.

hràk.

htenà.

htrà.

saxàf.

selà.

susnà.

sràwb.

sràx.

sràq.

snàw.

snàs.

snràk.

skràp.

skmà.

stnàg.

stnàt.

spàz.

swàh.

sxnàz.

qàc.

qàxk.

qàf.

fàps.

fàw.

fisà.

fOpysràf.

flàc.

frà.

fràg.

fragmà.

fràw.

fràxk.

fràs.

frekràf.

fnà.

ftnàk.

Last significant change to this page: 1 Nov 2015
Last significant change to the database: 20 Nov 2017

Creative Commons BY-NC-SA LicenseCheck HTML 5 Check CSS 3
See Terms of use for details on licensing.