lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Multilingual basis for the Lemizh dictionary

 (232 lemmata)

aràc.

amelà.

àd.

àb.

àbc.

àtx.

àc.

àv.

àx.

axileàs.

àhp.

àhw.

àsk.

àst.

àqsk.

àf.

elefà.

emblà.

edmàjd.

epikuràs.

esfàs.

eqinà.

ylàs.

ytàs.

yphà.

yzàj.

iakopàk.

iotà.

ilf‑kà.

ihkà.

oàs.

oRwxàf.

oranutnà.

omàj.

otelàt.

Oàs.

udreà.

Udreà.

là.

làgc.

làbv.

làj.

làjg.

làw.

làxt.

làxw.

làq.

lemàc.

lorenzà.

lusà.

Rà.

Ràdj.

Ràbv.

Ràks.

Ràj.

Ràjg.

Ràw.

rà.

ràt.

ràj.

ràjd.

ràc.

ràzg.

ràwb.

ràxp.

ràht.

romàj.

romeàc.

roderigàc.

nà.

narRàdj.

natlà.

napolà.

nàj.

nàzd.

nàwb.

nàh.

nàs.

nenà.

nexwaklàj.

ninàj.

niftnàj.

mà.

malàc.

màc.

màs.

melàs.

mlà.

mlàv.

mràj.

gà.

gomàs.

glàst.

gmà.

gcà.

gcrà.

gwà.

gwàt.

gwàq.

gwrà.

dà.

dàv.

dàh.

dasfàk.

desdemonà.

dràp.

dràph.

dràj.

dràw.

droà.

droU‑wràdj.

dnà.

dmà.

dmàj.

djà.

djàps.

djeipysràd.

djingmesrà.

djnà.

dwà.

dwnàt.

bà.

bablà.

botmàb.

bucmà.

blà.

blàp.

bvà.

bvmàp.

kà.

kardà.

kamlà.

kamlàj.

kamlàc.

kàt.

kapulàt.

kàx.

klàj.

kRensà.

kràd.

kràt.

kràj.

ksrà.

ksmàs.

kfràc.

tà.

tamgà.

tàcd.

telmà.

telmàx.

trà.

tràd.

tmà.

txà.

pàf.

potmàs.

prà.

pràk.

pràt.

pnà.

pslà.

psràb.

pqxrà.

jàx.

jàxw.

jàs.

jirx‑àf.

jUrx‑ilfkà.

jnà.

càwb.

crà.

cnàk.

cnàw.

cmàbv.

zaraqàht.

znàg.

zdàs.

zvrà.

vàsk.

vnà.

wàgw.

wàcg.

wàcz.

wemàbv.

wrà.

wràdj.

wràj.

wnàd.

wzràf.

xalà.

xàc.

xàxs.

xàsk.

xàf.

xrà.

xràtx.

xnàt.

xnrà.

xmàj.

xtà.

xpàj.

xwàx.

habà.

hemàs.

hinà.

hlà.

hràk.

htrà.

selà.

susnà.

sràwb.

sràx.

sràq.

snàw.

snràk.

skràp.

skmà.

stnàg.

stnàt.

swàh.

sxnàz.

qàc.

qàxk.

qàf.

fàw.

fisà.

flàc.

frà.

fragmà.

fràz.

fràw.

ftnàk.

Last significant change to this page: 1 Nov 2015
Last significant change to the database: 25 May 2017

Creative Commons BY-NC-SA License
See Terms of use for details on licensing.