lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Multilingual basis for the Lemizh dictionary

 (296 lemmata)

aràc.

amelà.

agmà.

àd.

àb.

àbc.

àk.

àtx.

àpq.

àc.

àv.

àx.

axileàs.

àhp.

àhw.

àsk.

àst.

àsh.

àqsk.

àf.

eàfs.

elefà.

emblà.

edmàjd.

etxàt.

epikuràs.

esfàs.

eqinà.

ylàs.

ytàs.

yphà.

yzàj.

iakopàk.

iotà.

ilf‑kà.

itràh.

ihkà.

oàs.

oRwxàf.

oranutnà.

omàj.

otelàt.

Oàs.

udreà.

usrà.

Udreà.

là.

làgc.

làbv.

làk.

làj.

làjg.

làw.

làxt.

làxw.

làq.

lemàc.

liwà.

lorenzà.

lusà.

Rà.

Ràdj.

Ràbv.

Ràks.

Ràj.

Ràjg.

Ràc.

Ràw.

rà.

ràt.

ràj.

ràjd.

ràc.

ràzg.

ràwb.

ràxp.

ràh.

ràht.

romàj.

romeàc.

roderigàc.

nà.

narRàdj.

nàgc.

nàt.

nàt.

natlà.

napolà.

nàj.

nàzd.

nàw.

nàwb.

nàh.

nàs.

nenà.

nexwaklàj.

ninàj.

niftnàj.

mà.

malàc.

màc.

màs.

melàs.

memà.

mesà.

mlà.

mlàv.

mràj.

gà.

gàjd.

gomàs.

glàst.

gmà.

gcà.

gcrà.

gwà.

gwàt.

gwàq.

gwrà.

gwràd.

gwràjd.

dà.

dà.

dàpq.

dàv.

dàxt.

dàh.

dasfàk.

desdemonà.

dràp.

dràph.

dràj.

dràw.

droà.

droU‑wràdj.

dnà.

dmà.

dmàt.

dmàj.

dmet‑fàw.

djàt.

djeipysràd.

djingmesrà.

djistnàt.

dwà.

dwàc.

dwàw.

dwnàt.

bà.

bablà.

botmàb.

bunà.

bucmà.

blà.

blàp.

bvà.

bvmàp.

kà.

kardà.

kamlà.

kamlàj.

kamlàc.

kàt.

kapulàt.

kàcx.

kàx.

klàj.

kRensà.

kràd.

kràt.

kràj.

kmà.

ksrà.

ksmàs.

kfràc.

tà.

tamgà.

tàcd.

tàx.

telmà.

telmàx.

trà.

tràgc.

tràd.

tmà.

txà.

pàt.

pàp.

pàf.

potmàs.

prà.

pràk.

pràt.

pràj.

pràxt.

pnà.

pnàb.

pslà.

psràb.

pqàb.

pqxrà.

jàt.

jàx.

jàs.

jirx‑àf.

jUrx‑ilfkà.

jnà.

jsrà.

càwb.

crà.

cnà.

cnàk.

cmàbv.

zaraqàht.

znàg.

zmàw.

zmyw‑xalà.

zdàs.

zvrà.

vàsk.

vnà.

vnàt.

wàgw.

wàtx.

wàcg.

wàcz.

wemà.

wrà.

wràdj.

wràj.

wnàd.

wzràf.

xalà.

xàps.

xàps.

xàc.

xàxs.

xaxsà.

xàsk.

xàf.

xrà.

xràtx.

xnà.

xnàt.

xnrà.

xmàj.

xmàs.

xmlàg.

xtà.

xpàj.

xwàx.

xsrà.

xfàft.

habà.

hemàs.

hinà.

hlà.

hràk.

htenà.

htrà.

saxàf.

selà.

susnà.

sràb.

sràwb.

sràx.

sràq.

snàw.

snàs.

snràk.

skràp.

skràj.

skmà.

stnàg.

stnàt.

spàz.

swàh.

sxnàz.

qàc.

qàxk.

qàf.

qkràdj.

fàps.

fàw.

fisà.

fOpysràf.

flàc.

frà.

fràg.

fragmà.

fràw.

fràxk.

fràs.

frekràf.

fnà.

ftnàk.

Last significant change to this page: 1 Nov 2015
Last significant change to the database: 4 Mar 2018

Creative Commons BY-NC-SA LicenseCheck HTML 5 Check CSS 3
See Terms of use for details on licensing.