lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Multilingual basis for the Lemizh dictionary

 (385 lemmata)

aràc.

argà.

anàgz.

amelà.

agmà.

àd.

àb.

àbc.

àk.

àkh.

àtx.

àpq.

àc.

acRàd.

àv.

àx.

axileàs.

àxk.

àhp.

àhw.

àsk.

àst.

àsw.

àsh.

àqsk.

àf.

eàfs.

elefà.

emblà.

edmàjd.

etxàt.

epikuràs.

esfàs.

eqinà.

ylàs.

ytàs.

yphà.

yzàj.

ysrà.

iakopàk.

iotà.

ilf‑kà.

itràh.

ihkà.

oàs.

oRwxàf.

oranutnà.

omàj.

otelàt.

oshàc.

Oàs.

Onkràt.

udreà.

usrà.

Udreà.

là.

làgc.

làbv.

làk.

làt.

làj.

làjg.

làw.

làxt.

làxw.

làq.

làqk.

lemàc.

liwà.

lorenzà.

lusà.

Rà.

Ràdj.

Ràbv.

Ràks.

Ràj.

Ràjg.

Ràc.

Ràcj.

Ràw.

Ràxt.

Ràst.

rà.

ramàc.

ràdj.

ràt.

ràtx.

ràj.

ràjd.

ràc.

ràzg.

ràw.

ràwb.

ràxp.

ràh.

ràsk.

romàj.

romeàc.

roderigàc.

nà.

narRàdj.

nàgc.

nàgw.

nabà.

nàt.

nàt.

natlà.

napolà.

nàj.

nàzd.

nàw.

nàwb.

nàh.

nàs.

nenà.

nexwaklàj.

ninàj.

niftnàj.

mà.

malàc.

màc.

màv.

màwd.

màh.

màs.

màqk.

màqx.

melàs.

memà.

mesà.

mlà.

mlàtx.

mlàv.

mràj.

gà.

gàd.

gàjd.

gomàs.

glàst.

gràc.

gràw.

grUrà.

gmà.

gcà.

gcrà.

gwà.

gwàk.

gwàt.

gwàq.

gwrà.

gwràd.

gwràjd.

dà.

dà.

dàpq.

dàv.

dàxt.

dàh.

dàsk.

dasfàk.

desdemonà.

dràp.

dràph.

dràj.

dràw.

droà.

droU‑kràst.

dnà.

dnujrà.

dmà.

dmàt.

dmàj.

dmet‑fàw.

djàt.

djàvf.

djeipysràd.

djingmesrà.

djistnàt.

dwà.

dwàc.

dwàw.

dwnàt.

bà.

bablà.

bàst.

botmàb.

bunà.

bucmà.

blà.

blàp.

bràk.

bvà.

bvmàp.

kà.

kamlà.

kamlàj.

kamlàc.

kàk.

kàt.

kapulàt.

kàcx.

kàx.

klàp.

klàj.

kRensà.

krà.

kràd.

kràt.

kràj.

kràxt.

kràst.

krij‑fnàwb.

kmà.

khwà.

khwàc.

ksrà.

ksmàs.

kfràc.

tà.

tamgà.

tàj.

tàcd.

tàx.

telmà.

telmàx.

tUxà.

trà.

tràgc.

tràd.

tràw.

tràxk.

tnàdw.

tmà.

txà.

txatxàf.

txàsk.

pà.

pàbc.

pàt.

pàp.

pàx.

pàf.

potmàs.

plàk.

prà.

pràk.

pràt.

pràj.

pràxt.

pnà.

pnàb.

pslà.

psràb.

psreb‑qlàp.

pqàb.

pqxrà.

jàt.

jàx.

jàs.

jàsk.

jerx‑ilfkà.

jirx‑àf.

jUrx‑ilfkà.

jloà.

jnà.

jhnà.

jsrà.

càwb.

càhw.

crà.

cnà.

cnàk.

cnàzd.

cmàbv.

zaraqàht.

znàg.

zmàw.

zmyw‑xalà.

zdàs.

zvrà.

vàsk.

vnà.

vnàt.

wàgw.

wàtx.

wàcg.

wàcz.

wemà.

wlàg.

wrà.

wràdj.

wràj.

wràw.

wnàd.

wzràf.

xalà.

xaràhk.

xàk.

xàps.

xàps.

xàc.

xàxs.

xaxsà.

xàsk.

xàf.

xOàj.

xrà.

xràtx.

xràj.

xràw.

xnà.

xnàt.

xnrà.

xmàj.

xmàs.

xmlàg.

xtà.

xtràj.

xpàj.

xwàx.

xsrà.

xfàft.

habà.

hàhs.

hemàs.

hinà.

hlà.

hràk.

hnàxt.

htenà.

htrà.

saxàf.

selà.

susnà.

sràb.

sràwd.

sràwb.

sràx.

sràq.

snàw.

snàs.

snràk.

skràp.

skràj.

skmà.

strà.

stràz.

stnàg.

stnàt.

spàz.

swàh.

sxnàz.

qàc.

qàxk.

qàf.

qlàp.

qmà.

qkràdj.

fàt.

fàps.

fàw.

fàsk.

fesàx.

filps‑kà.

fisà.

fOà.

fOpysràf.

flàc.

frà.

fràg.

fragmà.

fràdj.

fràw.

fràx.

fràxk.

fràs.

frekràf.

fnà.

fnàwb.

fmàxk.

fkràj.

ftàx.

ftnàk.

fxàc.

fxyrcrà.