lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Lemizh / English dictionary


782 lemmata in dictionary – view complete dictionary on one page (slow!)multilingual dictionary

àgc.

to make fog

Etymology

NLem agjm‑a
LMLem aknw‑yr
MLem akn‑wU‑yr, compound of
  MLem akn‑yr ‘air’
Ghe aqⁿ‑ə̄ /aqⁿɯː/
 —and—
  MLem wU‑yr ‘stubborn’
OLem wü‑
PLem *bwū‑ ‘insistent, (head)strong?’
PIE *bʰúg̑‑s ‘buck, he-goat’

Cognates

Eng buck, Ir boc ‘buck’