lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Multilingual basis for the Lemizh dictionary

 (594 lemmata)

aràc.

argà.

anàgz.

amelà.

agmà.

àd.

àb.

àbc.

àk.

àkh.

àtx.

àpq.

àc.

acRàd.

àzw.

àv.

àwd.

àx.

axileàs.

àxk.

àxh.

àh.

àhp.

àhw.

àsk.

àst.

àsw.

àsh.

àqsk.

àf.

eà.

eàfs.

elefà.

emblà.

edmàjd.

etxàt.

epikuràs.

ehwà.

esfàs.

eqinà.

ylàs.

ytàs.

ytfà.

yphà.

yzàj.

ysrà.

ià.

iakopàk.

iotà.

ilf‑kà.

igcàd.

itràh.

ihkà.

oàs.

olà.

oRwxàf.

oranutnà.

omàj.

otelàt.

osàsh.

oshàc.

Oàs.

Onkràt.

Otà.

udreà.

ujrà.

usrà.

Udreà.

là.

làgc.

làb.

làbv.

làk.

làt.

làj.

làjg.

làcw.

làw.

làwb.

làxt.

làxw.

làq.

làqk.

làf.

lemàc.

linà.

liwà.

lorenzà.

lusà.

lrà.

Rà.

Ràdj.

Ràbv.

Ràks.

Ràj.

Ràjg.

Ràc.

Ràcj.

Ràw.

Ràxt.

Ràxt.

Ràst.

Rec‑wàx.

rà.

ramàc.

ràgw.

ràdj.

ràt.

ràtx.

ràj.

ràjd.

ràc.

ràzg.

ràw.

ràwb.

ràxp.

ràh.

ràs.

ràsk.

ràst.

romàj.

romeàc.

roderigàc.

rOsàc.

nà.

naRnià.

nàgc.

nàgw.

nàd.

nabà.

nàt.

nàt.

natlà.

napolà.

nàj.

nàjw.

nàzd.

nàw.

nàwb.

nàxt.

nàh.

nàs.

nenà.

nexwaklàj.

ninàj.

niftnàj.

nomà.

nrà.

mà.

malàc.

markàw.

màg.

màt.

màj.

màj.

màjd.

màc.

màv.

màw.

màwd.

màxk.

màh.

màhk.

màs.

màsk.

màst.

màqk.

màqx.

melàs.

memà.

mexàs.

mesà.

mesor‑tà.

myh‑rà.

mu‑jbàt.

mlà.

mlàtx.

mlàj.

mlàv.

mràgz.

mràj.

mràw.

mràxt.

gà.

ganà.

gàd.

gàj.

gàjd.

gomàs.

glàst.

grà.

gràbv.

gràc.

gràw.

grUrà.

gmà.

gmàj.

gmrà.

gcà.

gcrà.

gzulsà.

gzlàs.

gwà.

gwàk.

gwàt.

gwàj.

gwàq.

gwlà.

gwlàp.

gwrà.

gwràd.

gwràjd.

gwnà.

dà.

dà.

dà.

dàp.

dapà.

dàpq.

dàcj.

dàv.

dàxt.

dàh.

dàsk.

dasfàk.

desdemonà.

dy‑àf.

dy‑prà.

drà.

dràt.

dràp.

dràph.

dràj.

dràzd.

dràw.

droà.

droU‑kràst.

drulà.

dnà.

dnàs.

dnià.

dnujrà.

dmà.

dmàd.

dmàk.

dmàt.

dmàj.

dmet‑fàw.

djà.

djàt.

djàvf.

djeipysràd.

djingmesrà.

djistnàt.

djnirà.

dwà.

dwà.

dwàc.

dwàcj.

dwàw.

dwnàt.

bà.

bablà.

bàbj.

bàj.

bàst.

bilà.

botmàb.

bunà.

bucmà.

blà.

blàdj.

blàp.

bràk.

bvà.

bvràc.

bvmàp.

kà.

kamlà.

kamlàj.

kamlàc.

kàk.

kàt.

kapulàt.

kàcx.

kàx.

kàxk.

kàst.

keltàj.

klàt.

klàp.

klàj.

klàf.

kRàj.

kRensà.

krà.

kràgw.

kràd.

kràb.

kràt.

kràj.

kràx.

kràxt.

kràst.

krij‑fnàwb.

kroblàj.

kroblàc.

kmà.

khàv.

khlà.

khrà.

khnà.

khnà.

khwà.

khwàc.

ksrà.

ksmàs.

kfràjd.

kfràc.

tà.

tamgà.

tàk.

tàkf.

tàp.

tàj.

tàcd.

tàx.

telmà.

telmàx.

tUxà.

trà.

tràgc.

tràd.

tràw.

tràxk.

tnà.

tnàdw.

tnàk.

tmà.

txà.

txatxàf.

txàsk.

tfàd.

pà.

parsàtx.

pàbc.

pàt.

pàp.

pàx.

pàsk.

pàf.

potmàs.

plà.

plàk.

plàvg.

prà.

pràg.

pràk.

pràt.

pràj.

pràxt.

pril‑nà.

prilne‑ytfà.

pridnà.

proxà.

proxàkh.

pnà.

pnàgc.

pnàb.

pxlàj.

pslà.

psràb.

psràxk.

psreb‑qlàp.

pqàb.

pqàf.

pqxrà.

jàk.

jàt.

jàx.

jàxw.

jàs.

jàsk.

jerx‑ilfkà.

jexà.

jirx‑àf.

jUrx‑ilfkà.

jloà.

jrà.

jnà.

jnàgc.

jmàx.

jmàxt.

jmàs.

jmRàs.

jbàt.

jvelà.

jhnà.

jstà.

càwb.

càhw.

cOàc.

crà.

crà.

cràw.

crU‑Ràjg.

cnà.

cnàk.

cnàzd.

cnàxw.

cmàbv.

zaraqàht.

zràj.

zrOnà.

znàg.

zmàj.

zmàw.

zmyw‑xalà.

zdàs.

zvrà.

vàbv.

vàsk.

vnà.

vnàt.

vmàj.

vmyj‑crà.

wàgw.

wàtx.

wàcg.

wàcz.

wàv.

wàwb.

wàx.

wàf.

weRà.

wemà.

wlàg.

wrà.

wràgc.

wràdj.

wràt.

wràj.

wràw.

wryt‑plàk.

wnàd.

wmà.

wmàf.

wzràk.

wzràf.

xalà.

xaràhk.

xàbv.

xàk.

xàps.

xàps.

xàj.

xàjq.

xàc.

xàcg.

xacg‑àzw.

xàx.

xàxp.

xàxs.

xaxsà.

xàsk.

xàf.

xycg‑myhrà.

xijq‑jmàx.

xisk‑ràc.

xOàj.

xUxtrà.

xlà.

xlàj.

xRà.

xRàbv.

xrà.

xràtx.

xràp.

xràj.

xràw.

xnà.

xnàt.

xnrà.

xmàj.

xmàs.

xmlàg.

xtà.

xtrà.

xtràj.

xpàj.

xpàf.

xprà.

xpràj.

xwàx.

xsrà.

xfàft.

habà.

hàt.

hàhs.

hemàs.

hinà.

huràj.

hlà.

hlàg.

hrà.

hràk.

hnàxt.

hkàt.

htenà.

htrà.

saxàf.

selà.

sokrateàs.

susnà.

srà.

sràb.

sràj.

sràc.

sràwd.

sràwb.

sràx.

sràq.

snàw.

snàs.

snràk.

snràk.

smàj.

smrà.

sklà.

sklàg.

sklàxt.

skrà.

skràp.

skràj.

skràc.

skmà.

skmàw.

stàd.

stàjg.

stedràj.

stedràc.

strà.

stràg.

stràz.

stnàg.

stnàt.

spàj.

spàz.

splàj.

spràdj.

swàh.

swnàt.

sxnàz.

qàc.

qàzg.

qàxk.

qàs.

qàf.

qlàp.

qrà.

qnàt.

qmà.

qkràdj.

qtrà.

fàt.

fàps.

fàw.

fàs.

fàst.

filps‑kà.

fisà.

fOpysràf.

flàc.

frà.

fràg.

fragmà.

fràdj.

fràw.

fràx.

fràxk.

fràs.

frekràf.

fnà.

fnàwb.

fmàxk.

fkràj.

ftàx.

ftràsk.

ftnàk.

fplà.

fplàx.

fpràf.

fxàc.

fxyrcrà.