lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Multilingual etymological dictionary

These are the uncensored data from the vocab creating software ‘Neogrammarian’.


 (889 lemmata)

alaà.

aràc.

argà.

artà.

anà.

anàgz.

anàkf.

antà.

amà.

amelà.

agmà.

àgc.

àd.

admàc.

àb.

àbc.

àk.

àkh.

àkf.

àtx.

atxàp.

atxàc.

àtf.

àpq.

àj.

àjb.

àc.

acRàd.

àzw.

àv.

àvd.

àw.

àwd.

àwb.

àx.

axileàs.

àxk.

àxt.

àxh.

àh.

àhp.

àhw.

àhs.

àsk.

àst.

astekà.

àsw.

àsh.

àqt.

àqsk.

àf.

àfx.

eà.

eàfs.

elefà.

entàw.

emblà.

edà.

edmàjd.

etxàt.

epikuràs.

ejlà.

ehwà.

esfàs.

eqinà.

ylàs.

ynsatà.

yglàj.

yglàc.

ytàs.

ytxà.

ytfà.

yphà.

ypsàp.

ycvà.

yzàj.

yhà.

yhlàgz.

ysrà.

ià.

iakopàk.

iotà.

ilf‑kà.

igcàd.

igcàks.

itràh.

ihkà.

oà.

oàs.

olxàj.

oRwxàf.

oranutnà.

omà.

omàj.

odnà.

ohrà.

oshàc.

oqelàq.

Oàs.

Olwà.

Onkràt.

Oglàc.

Otà.

udreà.

ujrà.

uxtxoà.

usrà.

Udreà.

là.

lanà.

lanàg.

làg.

làgc.

làgz.

làb.

labàt.

làbv.

làk.

làt.

làtx.

làj.

làjg.

làc.

làcw.

làw.

làwb.

làx.

làxt.

làxw.

làxh.

làq.

làqk.

làqx.

làf.

lemàc.

lepxà.

lejcà.

liwà.

loàg.

lorenzà.

loxlà.

loxwà.

loxwàj.

loxwàc.

lusà.

lrà.

Rà.

Ràg.

Ràdj.

Ràbv.

Ràks.

Ràj.

Ràjg.

Ràjd.

Ràjb.

Ràc.

Ràcj.

Ràz.

Ràzw.

Ràw.

Ràxt.

Ràxt.

Ràxp.

Ràst.

Ràsw.

Renà.

Renàj.

Renàc.

Rec‑wàx.

rà.

ramàc.

ràgw.

ràd.

ràdj.

ràt.

ràtx.

ràjd.

ràc.

ràzg.

ràw.

ràwb.

ràxk.

ràxp.

ràh.

ràs.

ràsk.

ràst.

ràqk.

rendà.

redmà.

romàj.

romeàc.

roderigàc.

rOsàc.

nà.

naRnià.

nàgc.

nàgw.

nàd.

nabà.

nàt.

nàt.

natlà.

napolà.

nàj.

nàjw.

nàzd.

nàw.

nàwb.

nàxt.

nàh.

nàs.

nenà.

nezà.

nexwaklàj.

nymzd‑làb.

ninàj.

niftnàj.

nomà.

notà.

nrà.

mà.

malanàj.

malàc.

marnà.

markàw.

manwà.

màg.

màt.

màpx.

màj.

màj.

màjd.

màjw.

màc.

màz.

màzd.

màv.

màw.

màwd.

màxk.

màh.

màhk.

màs.

màsk.

màst.

màsw.

màqk.

màqx.

meuxà.

melàj.

melàs.

memà.

memqx‑xalà.

mesà.

mesor‑tà.

myh‑rà.

minà.

mihdà.

mlà.

mlàtx.

mlàj.

mlàv.

mlàw.

mRàkh.

mrà.

mraà.

mràgz.

mràj.

mràw.

mràwj.

gà.

ganà.

gàd.

gàb.

gàj.

gàjd.

gàcx.

gàx.

gonàtx.

gomàs.

glàt.

glàxw.

glàst.

glàf.

glàf.

grà.

gràbv.

gràk.

gràt.

gràc.

gràw.

gràws.

grosà.

grUrà.

gmà.

gmàj.

gmàz.

gmàw.

gmrà.

gcà.

gcrà.

gcnàjg.

gzulsà.

gzlàs.

gwà.

gwalpà.

gwàb.

gwàk.

gwàt.

gwàj.

gwàh.

gwàs.

gwàsk.

gwàq.

gwlà.

gwlàk.

gwrà.

gwràd.

gwràjd.

gwnà.

dà.

dà.

dà.

darawà.

dàkh.

dàp.

dapà.

dàpq.

dàcj.

dàv.

dàxt.

dàh.

dàsk.

dasfàk.

desdemonà.

dy‑àf.

dy‑prà.

dirà.

dobà.

duxvàsk.

drà.

dràt.

dràp.

dràph.

dràj.

dràzd.

dràw.

droà.

droU‑kràst.

drulà.

dnà.

dnàk.

dnàj.

dnàs.

dnià.

dnujrà.

dmà.

dmàd.

dmàk.

dmàt.

dmàpx.

dmàj.

dmet‑fàw.

djà.

djàt.

djàvf.

djeipysràd.

djemà.

djià.

djingmesrà.

djistnàt.

djnà.

djnirà.

djmà.

dwà.

dwà.

dwàtx.

dwàc.

dwàcj.

dwàw.

dwrà.

dwnàt.

dwjàw.

bà.

banà.

banhà.

bablà.

bàbj.

bàj.

bàx.

bàx.

bàh.

bàst.

bermà.

bilà.

botmàb.

bunà.

bucmà.

blà.

blàdj.

blàp.

blàc.

blàqk.

blUcnà.

bRàj.

bràk.

bràp.

bvà.

bvegcrà.

bvyrgcà.

bvràc.

bvmàp.

kà.

kamlà.

kamlàj.

kamlàc.

kàb.

kàk.

kàt.

kapulàt.

kàjg.

kàcx.

kàx.

kàxk.

kàxw.

kàst.

kàf.

kàfk.

keltàj.

kolàb.

kubrà.

kukà.

klà.

klàt.

klàp.

klàj.

klàf.

kRà.

kRàj.

kRàq.

kRensà.

krà.

kràgw.

kràd.

kràb.

kràt.

kràj.

kràw.

kràx.

kràxt.

kràst.

krytfokà.

kryt‑fokàj.

krij‑fnàwb.

kroblàj.

kroblàc.

kmà.

khàv.

khlà.

khrà.

khrenà.

khnà.

khnà.

khwà.

khwàc.

ksàf.

ksrà.

ksmàj.

ksmàs.

ksfelà.

kfusà.

kfrà.

kfràjd.

kfràc.

tà.

tamgà.

tàk.

tàkf.

tàt.

tàp.

tàj.

tàcd.

tàcs.

tàx.

tàxt.

tàqk.

telmà.

telmàx.

texà.

tirà.

tUxà.

trà.

tràgc.

tràd.

tràt.

tràw.

tràxk.

tràfk.

tnà.

tnà.

tnàdw.

tnàk.

tmà.

txà.

txàb.

txatxàf.

txàsk.

txeklàw.

txoixà.

tfàd.

pà.

parsàtx.

pàbc.

pàt.

pàp.

pàz.

pàv.

pàw.

pàx.

pàsk.

pàf.

pevrà.

pifà.

pifnà.

pifprà.

polnà.

podaRàg.

potmàs.

plà.

plàk.

plàvg.

plàw.

plOqkàj.

plUpà.

prà.

pràg.

pràk.

pràt.

pràj.

pràxt.

pry‑gonàtx.

pril‑nà.

prilne‑ytfà.

prigonàtx.

proxà.

proxàkh.

pnà.

pnàgc.

pnàb.

pxlàj.

psàx.

pslà.

psràb.

psràxk.

psreb‑qlàp.

pqàb.

pqàht.

pqoà.

pqxarà.

jàk.

jàt.

jawrà.

jàx.

jàxw.

jàs.

jàsk.

jerx‑ilfkà.

jexà.

jirx‑àf.

joksràc.

jUrx‑ilfkà.

jlàs.

jloà.

jrà.

jràk.

jnà.

jnà.

jnàgc.

jnàj.

jmàx.

jmàxt.

jmàs.

jmRàs.

jbàt.

jvelà.

jhàj.

jsàj.

jstà.

jfàxw.

canxwà.

càwb.

càx.

càhw.

cOàc.

cOhfkàt.

crà.

crà.

cràgc.

cràw.

crU‑Ràjg.

cnà.

cnàdj.

cnàk.

cnàzd.

cnàxw.

cmàbv.

cmàk.

cgàc.

zaraqàht.

zràj.

zrOnà.

znàg.

zmà.

zmàj.

zmàw.

zmàxt.

zmàs.

zmàsk.

zmymw‑xalà.

zmi‑cnà.

zgwàj.

zdàs.

zdrà.

zdnàk.

zvà.

zvàc.

zvy‑fmàxt.

zvormàv.

zwlàc.

vàbv.

vàsk.

vàq.

vrà.

vnà.

vnàt.

vmàbv.

vmàj.

vmyj‑crà.

vmlàv.

vxàzd.

wàgw.

wàb.

wàtx.

wàps.

wàcg.

wàcz.

wàv.

wàwb.

wàx.

wàxp.

wàhs.

wàsp.

wàqk.

wàf.

weRà.

weRdà.

wemà.

wix‑fàw.

wlàg.

wlàgc.

wlàt.

wlotà.

wRà.

wRi‑plOqkàj.

wrà.

wràgc.

wràdj.

wràks.

wràt.

wràj.

wràw.

wràxk.

wràxf.

wràf.

wryt‑plàk.

wrOnà.

wnàd.

wmà.

wmàb.

wmàf.

wdràg.

wzà.

wzàc.

wzàhk.

wxàjg.

wsàc.

xalà.

xalàv.

xaràhk.

xarpà.

xàd.

xàbv.

xàk.

xàps.

xàps.

xàj.

xajRà.

xàjg.

xàjq.

xàc.

xàcg.

xacg‑àzw.

xàz.

xàx.

xàxp.

xaxpqà.

xàxs.

xaxsà.

xàsk.

xàf.

xepàz.

xyrtksà.

xycg‑myhrà.

xikà.

xijq‑jmàx.

xisk‑ràc.

xoà.

xOàj.

xudjàs.

xUxtrà.

xlà.

xlàj.

xRà.

xRàbv.

xrà.

xràtx.

xràp.

xràj.

xràw.

xnà.

xnàt.

xnrà.

xmàj.

xmàs.

xmlàg.

xklàj.

xtà.

xtàj.

xtrà.

xtràj.

xpàd.

xpàj.

xpàf.

xprà.

xpràj.

xwà.

xsrà.

xfàft.

habà.

hàt.

hàc.

hàhs.

hemàs.

hinà.

huràj.

hlà.

hlàg.

hrà.

hràk.

hràw.

hnàxt.

hkàt.

htenà.

htrà.

hzàd.

saphàs.

saxàf.

sàsp.

selà.

soàx.

sokrateàs.

susnà.

slàc.

srà.

sràb.

sràj.

sràc.

sràwd.

sràwb.

sràx.

sràq.

srUà.

snàw.

snàs.

snàq.

snràk.

snràk.

smà.

smàj.

smàv.

smrà.

smràsk.

skàsk.

skàqk.

sklà.

sklàg.

sklàxt.

sklontà.

skrà.

skràp.

skràj.

skràc.

skmà.

skmàw.

skholà.

stàd.

stàjg.

stedràj.

stedràc.

strà.

stràg.

stràz.

stnàg.

stnàgc.

stnàt.

spàj.

spàz.

spàsk.

splàj.

spràdj.

spràw.

sjà.

swàzw.

swàv.

swàh.

swnàt.

swmilà.

sxarà.

sxrà.

sxnàz.

qàc.

qàzg.

qàxk.

qàs.

qàf.

qentà.

qentu‑glàf.

qlà.

qlàp.

qrà.

qnàg.

qnàd.

qnàt.

qnexà.

qmà.

qmàxz.

qkràdj.

qtrà.

fàt.

fàph.

fàps.

fàw.

fàs.

fàst.

fafurà.

filps‑kà.

fisà.

fokàj.

fOpysràf.

flàc.

frà.

fràg.

fragmà.

fràdj.

fràj.

fràc.

fràw.

fràx.

fràxk.

fràs.

frekràf.

frodjà.

fnà.

fnàt.

fnàwb.

fnàsf.

fmàxk.

fmàxt.

fkrà.

fkràj.

ftàx.

ftràsk.

ftnàk.

fplà.

fplàx.

fpràf.

fxàc.

fxyrcrà.