lemÌc. Lemizh grammar and dictionary

Lemizh / English dictionary


782 lemmata in dictionary – view complete dictionary on one page (slow!)multilingual dictionary

wàxp.

to act stubbornly

Etymology

NLem wUxp‑a
LMLem wUxp‑yr
MLem wU‑xp‑yr, clarifying compound of
  MLem wU‑yr
OLem wü‑
PLem *bwū‑ ‘insistent, (head)strong?’
PIE *bʰúg̑‑s ‘buck, he-goat’
 —and—
  MLem xp‑yr ‘5/6’
Ghe xp‑ə̄ /χpɯː/

Cognates

Eng buck, Ir boc ‘buck’